Shoot with Pourya Taghavi / Taak Pictures

Tehranto: when Tehran… meets Toronto…